2016: Het succesjaar van Werkse! | Lees er hier over

2016: Het succesjaar van Werkse!

2016 was het 2e jaar waar Werkse! volgens de Lean methode met de X-Matrix heeft gewerkt. De X-Matrix vertaalt de lange termijndoelstellingen naar jaardoelen en daaruit voortvloeiend worden processen verbetert om uiteindelijk de lange termijndoelstellingen te realiseren.

Het succesjaar van Werkse

Met veel enthousiasme zijn de verbeterprioriteiten opgestart. Na verloop van tijd waren er meer dan 100 verbetertrajecten, wat veel capaciteit van de deelnemers vroeg en waardoor de dagelijkse gang van zaken in gedrang kwam. Dit was geen Lean werkwijze. Door het MT zijn er prioriteiten gesteld aan de verbeteracties. De verbeteracties die vertraagt of tijdelijk gestopt zijn zullen in een later stadium opgepakt gaan worden. Door deze prioriteitstelling is er focus gekomen op de verbetertrajecten en worden mooie resultaten geboekt. In dit nieuws enkele voorbeelden en in 2017 meer hierover.

Vooruitblik 2017

De X-Matrix voor 2017 is ingevuld. De jaardoelen voor 2017 geven ons weer richting waarop we gezamenlijk de focus gaan leggen:

  • Uitstroom uit de uitkering naar werk of zelfstandige van 400 dossiers naar 420 wat vergelijkbaar is met -0,5% conform de doorbraak 2/2
  • Het vergroten van het aantal A klanten van 45 naar 55 gerealiseerd op 31-12-2017
  • Het vergroten van het aantal MVO partners van 75 naar 110 gerealiseerd op 31-12-2017
  • Het verhogen van de uitstroom van 30 naar 50
  • Er is een vertaling van de bedrijfsstrategie naar de personeelsbehoefte van het kaderpersoneel zowel in termen van volume als kwaliteit (wie en wat heb je waar nodig in de toekomst?)
  • Acceptatie van het resultaat 2017 naar acceptatie van de prognose van het resultaat 2018 en 2019

De richting die in 2015 is ingeslagen blijkt een juiste keuze geweest te zijn. De doorbraken zijn geëvalueerd en aangepast naar de ontwikkelingen die gaande zijn op de arbeidsmarkt en in de politiek. De begroting en de plannen voor 2017 zijn klaar. De jaarplannen per bedrijfsonderdeel zijn gereed. In januari wordt de X-Matrix met de doorbraken gevisualiseerd en op verschillende plekken binnen het gebouw zichtbaar gemaakt.