Aanvullende programmas naast Six Sigma - sixsigma.nl

Andere programma’s naast Six Sigma

Naast alternatives

Business Process Management (BPM)

De gemene deler van bovenstaande afkortingen is het bedrijfsproces of business proces. Een bedrijfsproces is te omschrijven als een activiteit of een set van activiteiten die een input omzet in een output. In zijn meest simpele vorm:

In elke organisatie, van klein tot groot, van productiebedrijf tot dienstverlener, van overheid tot private ondernemingen komen processen voor. De groenteboer op de hoek kan bijvoorbeeld zijn activiteiten indelen in inkoopproces, verkoopproces, administratieproces en overige processen.

Een groot productiebedrijf als in de chemische industrie kennen ook een inkoopproces, verkoopproces en administratieproces en heeft daarnaast natuurlijk een productieproces, waarbij bestanddelen worden omgezet in een product. Ook bij financiële dienstverleners en de overheid zijn er inkoopprocessen, verkoopprocessen, productieprocessen en administratieprocessen.

De uitvoering van bovengenoemde processen kan heel verschillend zijn. Een verkoper bij een chemie bedrijf zal anders te werk gaan dan die bij de groenteboer. Echter, de overeenkomst is dat indien de processen beheersbaar zijn, dit een grote bijdrage levert aan het resultaat van een bedrijf. Beheersen is hetzelfde als managen. Dus Business Process Management komt overeen met beheersing van bedrijfsprocessen.

Processen managen maken kan op de volgende wijze:

  • Het definiëren van een proces. Hierin wordt vastgesteld wat het doel van het proces is en welke handelingen verricht worden om dit doel te bereiken. Van dit doel zijn Kritische Proces Indicatoren afgeleid.
  • Het vastleggen of documenteren van een proces. Hier wordt vastgelegd hoe het proces verloopt zoals dat in de vorige fase is bepaald. Dit kan middels eenvoudige middelen als een beschrijving in Word of Excel, maar er zijn ook specialistische Tools, zoals Aris of Visio.
  • Het proces wordt vervolgens gemonitoord. Er wordt bekeken hoe het proces presteert op de vastgestelde indicatoren, de procesprestatie wordt gemeten.
  • Er worden maatregelen genomen om het proces bij te sturen indien het proces niet presteert zoals het zou moeten presteren.

In de bovenstaande punten is Deming’s Plan Do Check Act cyclus te herkennen. De eerste twee punten vallen onder Plan, het daadwerkelijk uitvoeren van het proces is Do, het monitoren en/of meten van het procesresultaat is Check en het bijsturen van het proces is Act.

Indien het bijsturen van het proces niet tot de gewenste maatregelen leidt, zal er een verbeterprogramma uitgevoerd moeten worden. Dit kan door een verbetering van het bestaande proces (Business Process Improvement) of door het herontwerpen van de processen (Business Process Redesign, Reengineering of Innovation).

Business Process Improvement (BPI)

Onder business process improvement kunnen vele methodieken verstaan worden om processen te verbeteren. Uitgangspunt is dat het proces als zodanig herkenbaar blijft. Voorbeelden zijn IT aanpassingen, aanpassingen in de lay-out op de werkvloer zodat er minder gelopen hoeft te worden of het gebruik van betere gereedschappen. TQM, Six Sigma, Lean en het geintegreerde verbeterprogramma Lean Six Sigma vallen onder deze categorie.

Business Process Redesign (BPR), Business Process Reengineering (BPR) en Business Process Innovation (BPI)

De termen Business Process Redesign, Business Process Reengineering en Business Process Innovation dekken min of meer dezelfde lading. Het gaat hierbij om het opnieuw ontwikkelen van processen. In de literatuur worden vaak de mogelijkheden van IT als basis genoemd van BPR. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die SAP of BAAN implementeren om een nieuwe bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voorbeelden waar de consument direct zicht op heeft zijn e-commerce toepassingen zoals het online boeken van reizen en tickets, het online afsluiten van verzekeringen en dergelijke. Design for Lean Six Sigma -met een methodologie voor het ontwerpen in plaats van verbeteren- valt ook in deze categorie. Bij het laatste kunt u denken aan het implementeren van SAP door een Lean Six Sigma ontwerpproject uit te voeren.

Business Process Modelling (BPM)

Business Process Modelling, het modelleren van processen kan onderdeel uitmaken van ieder van bovengenoemde methodieken. Het kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van eenvoudige flowcharts tot ingewikkelde processimulaties. Business Process Modelling kan geënt zijn op bestaande processen of toekomstige (gewenste) processen. In het eerste geval geeft het inzicht in hoe nu gewerkt wordt. Vooral bij complexe organisaties is dit inzicht anders niet gemakkelijk te verkrijgen. Het modelleren van toekomstige processen kan duidelijk maken wat er moet veranderen om de gewenste situatie te bereiken. Bij Business Proces Improvement zullen er aan bestaande procesmodellen kleinere verbeteringen worden toegevoegd. Bij BPR/BP Innovation zal er een compleet nieuw proces worden neergezet. Processimulaties kunnen helpen met het ontwikkelen van zo efficiënt mogelijke processen.

Business Process Modelling en Business Process Management moeten niet met elkaar verward worden. Het komt voor dat bedrijven die te weinig grip op processen hebben overgaan tot aanschaf van een mooie Business Process Modelling tool. De valkuil waar vervolgens ingetrapt kan worden is dat het modelleren vervolgens tot doel worden verheven. Om processen onder contole te krijgen, is een verbeteringsprogramma nodig. Business Process Modelling is daarbij slechts een hulpmiddel.