Studierendement in het mbo

Instellingen blijven continu verbeteren

Steeds meer studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs sluiten hun opleiding succesvol af met een diploma, zo blijkt uit de Benchmark voor het MBO 2012, die in december 2013 verscheen. Sinds 2009 is zowel op de indicator jaarresultaat als op de indicator diplomaresultaat* vooruitgang geboekt, respectievelijk met 3.3 en 5.0 procentpunt. Dat is een significante toename.

Studierendement in het Onderwijs

Bron: Benchmark Middelbaar Beroepsonderwijs 2012

Verder blijkt uit de rapportage dat behalve mbo-instellingen met relatief een laag jaarresultaat, tevens de instellingen met een relatief hoog resultaat verdere verbetering hebben kunnen realiseren. Dat is verheugend nieuws voor degenen die vrezen dat instellingen niet meer werken aan verbetering wanneer ze eenmaal aan de minimumeisen voldoen. Aan de andere kant blijkt dat slechts een derde van de scholen die de Inspectie in 2012 onderzocht, de basiskwaliteit goed is geborgd. Op dat vlak is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Ontwikkeling jaarresultaat

Met de MBObeter (light) methode zijn afgelopen jaren opzienbarende resultaten geboekt bij een groot aantal mbo-opleidingen, die ongetwijfeld bijdragen aan de stijging van het studierendement over de hele linie. Deze methode zet de docententeams aan om de genoemde abstracte indicatoren te vertalen naar hun eigen dagelijkse praktijk: op wat voor manier kunnen ze hier op een zinvolle manier positief aan bijdragen? Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, verlaat men de abstracte discussie over de betekenis van cijfers en kan men komen tot een betekenisvolle invulling van die indicatoren. Door dit op een gestructureerde manier te doen; focus aan te brengen en met behulp van beschikbare data een gedegen analyse te doen, is men in staat de grondoorzaken van lage kwaliteit cq laag studierendement te achterhalen en te komen tot gedragen verbeteringen. Dat is wat de MBObeter light-methode voorstaat met de projectfasering van Definiëren, Meten, Analyseren, Verbeteren en Borgen (DMAIC); overgenomen uit de (voor sommigen) bekende methode Lean Six Sigma. De laatste fase, de borgingsfase, zorgt ervoor dat de verbetering beklijft.

Dit blijkt keer op keer weer een succesvolle formule voor docententeams die de kwaliteit van hun opleiding willen verbeteren. En niet onbelangrijk: het bevordert de resultaatverantwoordelijkheid van het team en daarmee ook het plezier in hun werk. Wat zou het toch mooi zijn als niet alleen de teams van (voormalig) zwakke opleidingen, maar ook teams van redelijk tot goed presterende opleidingen weten aan welke knoppen ze moeten draaien om het studiesucces van hun studenten positief te beïnvloeden! Zo bewegen we weg van grillige en onvoorspelbare uitkomsten, waarvan we elk jaar moeten afwachten hoe ze uitvallen.

* Jaarresultaat: het aantal gediplomeerden in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingverlaters in hetzelfde jaar.
Diplomaresultaat: het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar.

MBOBeter Methode

UPD onderwijs faciliteert in samenwerking met MBO15 de uitgaven van MBOBeter. Op deze website vindt u alle informatie om zelf de slag te gaan met de MBObeter methode. De handboeken van MBObeter en de bijbehorende werksjablonen geven u als (project) manager of kwaliteitszorgmedewerker in het onderwijs praktische handvatten om een verbeterproject daadwerkelijk in de onderwijspraktijk vorm te geven. Voor meer informatie over de MBOBeter methode verwijzen wij u naar www.mbobeter.nl

Lees op deze website hoe andere teams samen werken aan een verbetercultuur. Of neem direct contact met ons op via 020-345 3015.

Over de auteur

Lena van der Leije was consultant bij UPD. Als gecertificeerde Lean Six Sigma Green Belt was zij medeverantwoordelijk voor de invulling van het Green Belt curriculum. Als intern onderzoeker bij het ROC Mondriaan heeft zij uitgebreide kennis opgedaan over het onderwijs, deze kennis gebruikt ze nu in haar dagelijkse werkzaamheden om bij te dragen aan een verbetering van het niveau in het onderwijs.