DMAIC

De start van een continu verbetercultuur

De DMAIC-cyclus is een gestructureerde en bewezen methode binnen (Lean) Six Sigma om processen te verbeteren. DMAIC helpt organisaties om grondoorzaken van fouten te identificeren, weg te nemen en hierdoor een kwaliteitsverbetering in het proces te realiseren.

DMAIC1

Het DMAIC-model

DMAIC is een projectmatige aanpak van een probleem, waarbij de oorzaken en de oplossingen nog niet bekend zijn. Een DMAIC-project kent om die reden een duidelijk begin en einde. Omdat een organisatie met een continu verbetercultuur perfectie nastreeft en gelooft dat er altijd iets te verbeteren valt, volgen verschillende DMAIC-projecten elkaar op. Ook is het mogelijk dat er meerdere DMAIC-projecten tegelijk uitgevoerd worden.

Het DMAIC-model is een systematische, gestructureerde en op feiten gebaseerde methodiek. Door het gebruik van – onder andere – statistische onderbouwing, ondersteunt het model het nemen van beslissingen op basis van feiten in plaats van op gevoel of vermoedens.

De 5 stappen binnen DMAIC

DMAIC
DMAIC is een acroniem van de vijf stappen binnen het model en staat voor Define, Measure, Analyse Improve en Control. Deze 5 stappen beslaan de volgende activiteiten:

Define

In deze fase wordt het probleem gedefinieerd. Dit gebeurt door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is het probleem? Wie zijn de klanten die door dit probleem benadeeld worden?
 • Waar en wanneer doet het zich voor?
 • Wat is de scope?
 • Wat is de planning en wat zijn de kritieke fasen in het proces?

Measure

Als het probleem gedefinieerd is, worden in de Measure-fase de relevante gegevens gemeten en verzameld. Hierbij zijn de volgende vragen van belang:

 • Hoe groot is het probleem?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de informatie valide is?
 • Welke informatie heb ik nodig en wat kan ik categoriseren?
 • Hoe specifiek moet het zijn en hoe ga ik de informatie verzamelen?

Analyse

Nadat de gegevens zijn gemeten en verzameld, worden ze in deze fase geanalyseerd. Hierbij wordt onder andere geprobeerd om oorzaak-gevolg relaties te herkennen. Verder wordt er in deze fase gezocht naar de volgende antwoorden:

 • Wat lijkt het probleem te veroorzaken?
 • Welke oorzaken kan ik bedenken?
 • Welke prioriteiten stel ik voor nader onderzoek?
 • Wat is de grondoorzaak van het probleem?

Improve

Als de grondoorzaken bekend zijn, is het tijd om verbeteringen te bedenken, te testen en te implementeren. Veelal wordt in deze fase gebruik gemaakt van brainstormsessies. In deze fase is het van belang dat:

 • De focus blijft liggen op de beste oplossingen (hoge slagingskans tegen lage inspanning);
 • De oplossingen worden getest in een pilot;
 • Indien de pilot succesvol is, de oplossing(en) daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Control

Deze fase staat in het teken van borging, om terugval te voorkomen. Het Engelse werkwoord “to control” betekent in deze context niet “controleren”, maar “besturen” of “beheren”. Typische vragen in deze fase zijn:

 • Hoe kan ik de resultaten borgen en daarmee terugval voorkomen?
 • Hoe kan ik de ontwikkelingen visueel maken en vroegtijdig trends signaleren?
 • Hoe moet ik reageren als het signaal er is?

DMAIC zelf leren toepassen?

Het DMAIC-model bestaat uit deze 5 overzichtelijke stappen en heeft zich bij vele organisaties bewezen. Wilt u een continu verbetercultuur in uw organisatie ontwikkelen? Wilt u weten welke specifieke ‘tips & tricks’ er komen kijken bij het uitvoeren van DMAIC-verbeterprojecten? Neemt u gerust contact op met UPD via 020 – 345 3015 of info@sixsigma.nl.

Six Sigma
Menu