William Edwards Deming

William Edwards DemingWilliam Edwards Deming Amerikaanse statisticus William Edwards Deming beweert in tegenstelling tot Crosby dat kwaliteit niet gemeten moet worden in termen van Cost of Quality, maar door middel van statistische analyse. Volgens Deming zijn alle productieprocessen onderhevig aan variatie, en kan kwaliteit verhoogd worden door deze variatie te reduceren. Een belangrijke bijdrage van Deming aan de leer van kwaliteitsmanagement is zijn Plan-Do-Check-Act cirkel. Deze cirkel vormt zijn leidraad voor continue verbetering. In zijn aanpak benadrukt Deming het belang van de betrokkenheid van de gehele organisatie in het verbeterproces. Management moet als driver of change dienen en dient zich bij elk verbeterproces te betrekken. Medewerkers dienen te worden getraind in kwaliteitstechnieken, en statistische technieken, uiteraard met het oog op het terugdringen van variatie in processen, en het reduceren van het aantal defects (fouten) in zowel bedrijfsprocessen als in produkten. In de aanpak van Deming ziet men veel facetten terug van de Six Sigma methode. De belangrijkste grondslag is het meetbaar maken van kwaliteit door middel van statistische analyse. Een van de bekendste werken van Deming is Quality, Productivity and Competitive Position (1982).   Wikipedia link