Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
P-value

P-value is een waarschijnlijkheid, met een waarde variërend van nul tot een. Het is het antwoord op vraag: Als de bevolking hetzelfde Mean(gemiddelde) heeft, wat is dan de kans dat een aselecte steekproef zouden leiden tot een verschil tussen de steekproefgemiddelden. Is deze net zo groot (of groter) dan heb je waargenomen?

Aliassen: P-values, P-value
Pareto Analyse

Pareto-analyse is een statistische techniek in de besluitvorming die wordt gebruikt voor de selectie van een beperkt aantal taken die significante algehele effect. Het maakt gebruik van het Pareto-principe – het idee dat door het doen van slechts20% van het werk, 80% van het resultaat wordt gegenereerd. Of in termen van verbetering van de kwaliteit, een grote meerderheid van de problemen (80%) worden geproduceerd door een paar belangrijke oorzaken (20%).

Aliassen: Pareto, Pareto-diagram
Pareto Diagram

Een Pareto diagram is een van de meest gebruikte tools om inzichtelijk te maken wat de belangrijkste aspecten zijn in een gegeven situatie. Een voorbeeld hiervan is de 80-20 regel, door het doen van slechts 20% van het werk, 80% van het resultaat wordt gegenereerd, maar welke 20% is dit, met de Pareto diagram wordt dit duidelijk. Een Pareto diagram is altijd een staafgrafiek. Pareto wordt vaak gebruikt om de performance van een bepaald proces te optimaliseren of om kosten te reduceren. Een blik op een Pareto verschaft gelijk inzicht en maakt duidelijk waaraan gewerkt moet worden.

PCE

Process Cycle Efficiency (PCE) wordt berekend door het aantal waarde toevoegende processtappen te delen door het totaal aantal processtappen.

PE-punten

Register Accountants, Register Controllers en Accountant Administratieconsulenten krijgen permanente educatiepunten voor deelname aan deze training op de voor PE punten gemarkeerde trainingsdata.

Pick Chart

Een PICK chart is een voorbeeld van een quadrant die in Lean Six Sigma gebruikt wordt om verbetervoorstellen te beoordelen op (on)gemak en baten (laag of hoog).

Je hebt te maken met vier uitkomsten per verbetervoorstel: Implement, Possible, Challenge en Kill (PICK)

Poka Yoke

Poka Yoke is Japans voor Mistake Proofing. Dit is dan weer Engels voor fouten voorkomen. Poka Yoke gaat over maatregelen die voorkomen dat er fouten worden gemaakt en wordt daarom veel gehanteerd in Six Sigma trajecten. Het leuke aan Poka Yoke is dat de oplossingen vaak eenvoudig, goedkoop en doeltreffend zijn. Ze kunnen opgenomen zijn in het ontwerp van een product of in een processtap.

Proces Line Balancing

Er voor zorg dragen dat de capaciteit van het proces in balans is met de gevraagde hoeveelheid. Er voor zorgen dat er geen tekorten ontstaan, maar ook geen voorraden onverkocht product.

Procesverbetering

Het beheersen van een proces, verbeteren van de kwaliteit die het voortbrengt en verlagen van kosten die ermee gepaard gaan. Dit kan door het voorkomen van verspilling (Lean) en defecten (Six Sigma).

Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het bijhouden van de Product Backlog, door het vertegenwoordigen van de belangen van alle stakeholders. Tevens is de Product Owner verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van hetgeen het Ontwikkel team oplevert.

Project Charter

Een project charter is de eerste stap bij alle kwaliteit methodieken, bij Lean en vooral bij Six Sigma. Het project charter definieert alle interacties van het project en de stappen voor een succesvolle afronding van het project. Het vindt plaats in de Define stap van de DMAIC, en het charter is essentieel voor een succesvol project. Een goed project charter zorgt voor succes door het definiëren van de nodige middelen, mensen en scope van het project, en een slecht projectcharter kan teamfocus, effectiviteit en motivatie verminderen.

Pugh matrix

Een Pugh matrix is een methodiek om verschillende alternatieven tegen elkaar op te wegen. In een schema worden verticaal de criteria en hun wegingsfactor uiteengezet. Horizontaal worden de alternatieven uiteengezet.Voor deze kolommen met alternatievenwordt een kolom de huidige standaard ingevoegd, waaraan voor elk criterium de score nul wordt toegekend.Voor elk ander alternatief worden vervolgens voor de criteria scoresgegeven, variërend van -2 (veel slechterdan de standaard), tot en met +2 (veel beter dan de standaard). Na hetvermenigvuldigen met de wegingsfactoren, en het optellen van de gewogen scores,resulteert een basis om alternatieven te kunnen vergelijken.

Pull

Met het pull-systeem wordt een vraag gestuurde keten van proces stappen bedoeld. De keten begint met de vraag van de klant. Dit resulteert in een respons van de producent of leverancier. Elk productie processtap en elke logistieke keten is in wezen een aaneenschakeling van processen.

Aliassen: pull-systeem, pull systeem
Push

Een push-systeem is een systeem waarin een upstream proces werk stuurt naar een downstream-proces voorafgaand aan het downstream-proces vraagt. Batch en wachtrij systemen waarin grote partijen worden gestuurd naar de volgende werkplek in de lijn worden vaak push-systemen genoemd.

Aliassen: push-systeem
Six Sigma
Menu