Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
1 sample sign test

Dit wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid te testen dat de mediaan van een steekproef gelijk is aan de waarde van de hypothese. (de kans dat een steekproef waarde boven de hypothese waarde valt, is gelijk aan de kans dat een steekproefwaarde onder de hypothese waarde valt)

Aliassen: one sample sign test

 

1 sample t-test

Wordt gebruikt om een hypothese te testen dat de gemiddelden een steekproef en een doel gemiddelde gelijk zijn. Bent u nieuwsgierig naar de uitvinder van de T-test, lees dan het artikel over de kwaliteitsborging van Guinness bier.

 

2 sample t-test

Wordt gebruikt om de hypothese te testen dat de gemiddelden van twee steekproeven gelijk zijn. Bent u nieuwsgierig naar de uitvinder van de T-test, lees dan het artikel over de kwaliteitsborging van Guinness bier.

 

3MU

Staat voor de drie Japanse woorden met betrekking tot de Lean uitdrukking “waste” (verspilling).

Muda = voorkom verspilling
Mura = voorkom onbalans en onregelmatigheid Muri = voorkom te hard werken en overbelasting

 

4Ps

De basis voor ‘the Toyota Way’ zijn de vier P’s:

  • Philosophy
  • Process
  • People
  • Problem solving

 

5 Whys

Five times Why: Het op bijna kinderlijke wijze doorvragen (Why?) in interviews maakt deze manier van doorvragen vaak de kernoorzaak van een probleem duidelijk.

Aliassen: 5 times why?

 

5S

5S is afkomstig uit Japan en staat voor:

Seiri = Scheiden (behoud wat nodig is en verwijder wat niet nodig is).

Seiton = Schikken (ruim dingen zo op dat ze snel gepakt kunnen worden als dat nodig is).

Seiso = Schoonmaken (houd dingen schoon, clean desk policy).

Seiketsu = Standaardiseren (betekent eigenlijk puur, zorg ervoor dat schoonmaken in het standaardproces zit).

Shitsuke = Standhouden (houd vol, met wilskracht en toewijding ).

Het concept van 5S komt oorspronkelijk uit het Japans huishouden. 5S heeft als doel het signaleren van de afwijking van de standaard. Het is door een geëmancipeerd ingenieur toegepast in de fabricage en assemblage en wordt de laatste jaren veel in kantooromgevingen toegepast.

6M

De traditionele 6 M’s (zie ook visgraat diagram) zijn:
– Machines
– Methoden
– Materialen
– Metingen
– Milieu
– Mensen


Alternatieve definities:
– Machines
– Methoden
– Materialen
– Metingen
– Milieu (Moeder Natuur, omgeving, milieu)
– Manpower (Mensen / vooral lichamelijk werk)
– Mindpower (Ook mensen / vooral denkwerk)
– Management (los van Manpower / mensen, omdat het kan verstoren)
– Money/Geld
– Miscellaneous/Diversen
– (De) Maan (tot nu toe onbekende oorzaak)

 

ACR

ACR = Average Completion Rate = gemiddelde tijd die het kost om een product of dienst gereed te hebben. De ACR is niet gelijk aan de doorlooptijd. (Zie Little’s Law)

Activity Based Costing

Activity Based Costing (ABC); Robert Kaplan introduceerde Activity Based Costing als onderdeel van de Balanced Scorecard, waarin indirecte kosten worden toegerekend op activiteitenniveau, in plaats van op homogeen bedrijfsonderdeel. Doel van ABC is het met activiteitenanalyses leggen van een causaal verband tussen indirecte kosten en kostenobjecten.

 

Agile

Overkoepelend gedachtegoed voor methodieken en frameworks voor software ontwikkeling, die voldoen aan de principes zoals gesteld in het Agile Manifesto.

Agile is een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt.

Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is de grondwet van Agile. Het Agile Manifesto is in 2001 ontstaan toen zeventien software-ontwikkelaars bij elkaar kwamen in ‘The Lodge’in Snowbird, Utah. Het doel van de bijeenkomst was een sterk alternatief te vinden voor de traditionele projectaanpak (o.a. waterval). De traditionele aanpak werd gezien als een werkwijze waar o.a. te formele beslismomenten voor onnodig lange oplevertijden zorgden en de klant niet altijd kreeg wat hij wil.

In het Manifesto zijn vier belangrijke uitspraken vastgelegd:

  1. Mensen en hun onderlinge interactie staan boven processen en hulpmiddelen.
  2. Werkende software staat boven alles omvattende documentatie.
  3. Samenwerking met de klant staat boven contractonderhandelingen.
  4. Inspelen op verandering staat boven het volgen van een plan.

Bij het opstellen van het Agile Manifesto werd onderstaande zin toegevoegd:
“Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen in het tweede deel van de vierboven geformuleerde uitspraken staat vermeld,
hechten wij méér waarde aan wat in het eerste deel van de zin wordt genoemd.” Daarmee willen de opstellers zeggen dat niks in het Agile Manifesto wordt uitgesloten, maar het belang ervan wordt aangegeven.

Agile werken

Bij Agile werken zijn zowel de organisatie, de werknemer als de leverancier en klant in staat om te anticiperen op veranderingen in de omgeving en direct dat op te leveren wat ‘nu nu nu’ nodig is.

Alfa Risico

Het Alfa risico is het risico om de nulhypothese te verwerpen terwijl deze in feite waar is.

Met andere woorden, er wordt een verschil geconstateerd terwijl er in werkelijkheid geen bestaat. Alfa risico wordt genoemd in termen van waarschijnlijkheid (zoals 0,05 of 5%).

De waarde (1-alfa) komt overeen met de betrouwbaarheid van een statistische toets. Een significantieniveau alfa = 0,05 komt overeen met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

Aliassen: Alpha Risc, Type I fout

 

Alternatieve hypothese

De alternatieve hypothese (Ha) stelt dat de gemiddelden, variantie, enz. van de steekproeven niet gelijk zijn. Als een software programma een P waarde biedt, wordt de Ha geaccepteerd als de p-waarde kleiner of gelijk is aan een afgesproken waarde (doorgaans 0,05). De nulhypoyhese H0 wordt verworpen.

Aliassen: Ha

 

Six Sigma
Menu