Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
ACR

ACR = Average Completion Rate = gemiddelde tijd die het kost om een product of dienst gereed te hebben. De ACR is niet gelijk aan de doorlooptijd. (Zie Little’s Law)

Activity Based Costing

Activity Based Costing (ABC); Robert Kaplan introduceerde Activity Based Costing als onderdeel van de Balanced Scorecard, waarin indirecte kosten worden toegerekend op activiteitenniveau, in plaats van op homogeen bedrijfsonderdeel. Doel van ABC is het met activiteitenanalyses leggen van een causaal verband tussen indirecte kosten en kostenobjecten.

 

Agile

Overkoepelend gedachtegoed voor methodieken en frameworks voor software ontwikkeling, die voldoen aan de principes zoals gesteld in het Agile Manifesto.

Agile is een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt.

Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is de grondwet van Agile. Het Agile Manifesto is in 2001 ontstaan toen zeventien software-ontwikkelaars bij elkaar kwamen in ‘The Lodge’in Snowbird, Utah. Het doel van de bijeenkomst was een sterk alternatief te vinden voor de traditionele projectaanpak (o.a. waterval). De traditionele aanpak werd gezien als een werkwijze waar o.a. te formele beslismomenten voor onnodig lange oplevertijden zorgden en de klant niet altijd kreeg wat hij wil.

In het Manifesto zijn vier belangrijke uitspraken vastgelegd:

  1. Mensen en hun onderlinge interactie staan boven processen en hulpmiddelen.
  2. Werkende software staat boven alles omvattende documentatie.
  3. Samenwerking met de klant staat boven contractonderhandelingen.
  4. Inspelen op verandering staat boven het volgen van een plan.

Bij het opstellen van het Agile Manifesto werd onderstaande zin toegevoegd:
“Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen in het tweede deel van de vierboven geformuleerde uitspraken staat vermeld,
hechten wij méér waarde aan wat in het eerste deel van de zin wordt genoemd.” Daarmee willen de opstellers zeggen dat niks in het Agile Manifesto wordt uitgesloten, maar het belang ervan wordt aangegeven.

Agile werken

Bij Agile werken zijn zowel de organisatie, de werknemer als de leverancier en klant in staat om te anticiperen op veranderingen in de omgeving en direct dat op te leveren wat ‘nu nu nu’ nodig is.

Alfa Risico

Het Alfa risico is het risico om de nulhypothese te verwerpen terwijl deze in feite waar is.

Met andere woorden, er wordt een verschil geconstateerd terwijl er in werkelijkheid geen bestaat. Alfa risico wordt genoemd in termen van waarschijnlijkheid (zoals 0,05 of 5%).

De waarde (1-alfa) komt overeen met de betrouwbaarheid van een statistische toets. Een significantieniveau alfa = 0,05 komt overeen met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

Aliassen: Alpha Risc, Type I fout

 

Alternatieve hypothese

De alternatieve hypothese (Ha) stelt dat de gemiddelden, variantie, enz. van de steekproeven niet gelijk zijn. Als een software programma een P waarde biedt, wordt de Ha geaccepteerd als de p-waarde kleiner of gelijk is aan een afgesproken waarde (doorgaans 0,05). De nulhypoyhese H0 wordt verworpen.

Aliassen: Ha

 

Anderson Darling normaliteitstest

Test om te bepalen of een populatie normaal verdeeld is.

 

ANDON

Andon is Japans voor lamp of signaal. Het geeft op een visuele manier de status aan van een machine of een activiteit. Bij activiteiten kan je denken aan een dashboard wat de status van een proces laat zien, of bij een call centredat er extra agents nodig zijn. De kleuren zijn Groen (alles goed), Oranje (onderhoud of heeft aandacht nodig) en Rood (niet goed, proces is gestopt ).

 

ANOVA

ANalysis Of VAriance = variantie-analyse = een statistische analysemethode.

Met het uitvoeren van ANOVA, ook al doet de naam misschien anders vermoeden, worden gemiddelde waarden met elkaar vergeleken, en wordt beoordeelt of verschillen ertussen systematisch zijn of enkel aan toeval te wijten.

Een voorbeeld is het kijken of verschillende machines (of mensen, of een indeling in een andere categorie) dezelfde opbrengst in kilo’s (continue variabele) hebben of niet.

Deze mehode is een generalisatie van de student t-toets om twee gemiddelden met elkaar te vergelijken, en is ontwikkeld door Sir R. S. Fisher in de jaren ’20.

 

AQL

Acceptable Quality Level = Acceptabel KwaliteitsNiveau. Het AQL steekproefsysteem werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse leger, maar wordt nu ook in het bedrijfsleven gebruikt. AQL structureert en kwantificeert het beslissingsproces voor het goed- of afkeuren van een levering. Het legt objectief vast hoeveel en welke foutenmen mag terugvinden in een steekproef. Voor Six Sigma adepten is het ideaal acceptabel kwaliteitsniveau Nul Fouten, m.a.w. Zero Defects.

 

Auto correlatie

Een correlatie met een variabele met zichzelf over een achter elkaar doorlopende tijdsperioden. Auto correlatie wordt veel gebruikt bij het vinden van herhalende patronen in meetgegevens.

 

Six Sigma
Menu