Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Alternatieve hypothese

De alternatieve hypothese (Ha) stelt dat de gemiddelden, variantie, enz. van de steekproeven niet gelijk zijn. Als een software programma een P waarde biedt, wordt de Ha geaccepteerd als de p-waarde kleiner of gelijk is aan een afgesproken waarde (doorgaans 0,05). De nulhypoyhese H0 wordt verworpen.

Aliassen: Ha

 

Six Sigma
Menu