Alternatieve hypothese

De alternatieve hypothese (Ha) stelt dat de gemiddelden, variantie, enz. van de steekproeven niet gelijk zijn. Als een software programma een P waarde biedt, wordt de Ha geaccepteerd als de p-waarde kleiner of gelijk is aan een afgesproken waarde (doorgaans 0,05). De nulhypoyhese H0 wordt verworpen.
Aliassen: Ha
 
Terug naar woordenboek