Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) is een systeem waarbij door middel van een groep samenhangende financiële en niet-financiële indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Deze doelen zijn afgeleid van de kritieke succesfactoren voor het realiseren van de vastgestelde strategie. Deze indicatoren worden in vier aandachtsgebieden (perspectieven) verdeeld, maar blijven een samenhangend geheel van oorzaken en gevolgen vormen :

a. financieel perspectief : hoe aantrekkelijk moeten we voor onze beleggers zijn ?
b. afnemers-perspectief : hoe aantrekkelijk moeten we voor onze afnemers zijn ?
c. interne-processen-perspectief : waarin moeten we uitblinken om financiers en afnemers tevreden te stellen ?
d. leer- en groei-perspectief : hoe blijven we in staat om onze strategie te realiseren ?

Resultaten:

 1. Verantwoording door de gehele organisatie
 2. Resultaat gedreven cultuur
 3. Drijft de waarde van het bedrijf omhoog
 4. Afstemming tussen persoonlijk, afdeling, onderdeel en bedrijfsdoel

 

Baldridge Criteria

De Baldrige criteria zijn vernoemd naar Malcolm Baldrige minister van Handel in de Reagan regering. De visie van Malcolm Baldrige was dat kwaliteitsmanagement essentieel is voor een sterke Amerikaanse economie. Na zijn dood is de Amerikaanse prijs voor kwaliteit naar hem vernoemd.

De Baldrige criteria zijn:

 • Lever een altijd een constant verbeterende waarde aan klanten.
 • Draag bij aan het succes van de markt waar je in zit.
 • Verbeter organisatie breed effectiviteit en capaciteit.
 • Persoonlijk leren en een lerende organisatie.

De Europese tegenhanger van de Baldrige criteria is het EFQM-model.

Aliassen: EFQM

 

Baldrige Criteria

De Baldrige criteria zijn vernoemd naar Malcolm Baldrige minister van Handel in de Reagan regering. De visie van Malcolm Baldrige was dat kwaliteitsmanagement essentieel is voor een sterke Amerikaanse economie. Na zijn dood is de Amerikaanse prijs voor kwaliteit naar hem vernoemd.

De Baldrige criteria zijn:

 • Lever een altijd een constant verbeterende waarde aan klanten.
 • Draag bij aan het succes van de markt waar je in zit.
 • Verbeter organisatie breed effectiviteit en capaciteit.
 • Persoonlijk leren en een lerende organisatie.

De Europese tegenhanger van de Baldrige criteria is het EFQM-model.

Aliassen: EFQM
Bar Chart

Een bar chart of staafdiagram is een grafische vergelijking van de verschillende grootheden waarin de lengtes van de horizontale of verticale balken de relatieve grootte van de waarden weergeven.

Aliassen: Staaf Diagram

 

Basel II

Basel II bevat wetgeving op Europees niveau en is een uitbreiding van Basel I, dat stamt uit 1988. Basel II verplicht banken om de risico’s die zij lopen verder te beperken. Het gaat om het beperken van operationele risico’s en kredietrisico’s, en het kunnen inschatten van marktrisico’s. De deadline voor banken om te voldoen aan Basel II is in 2006.

 

BAT

Best Available Technology

 

Bedrijfsresultaat

Verbeteren van de processen met Lean Six Sigma draagt direct bij aan het bedrijfsresultaat. Volgens Lean Six Sigma is kwaliteit niet een doel op zich, maar een middel om het echte doel te bereiken, te weten het verbeteren van het bedrijfsresultaat door het genereren van klantwaarde.

Benchmarking

Benchmarking is een synoniem voor ‘vergelijking’. Het gaat over het vergelijken van resultaten, indicatoren en andere cijfers. Het is een doelgericht zoeken naar mogelijkheden tot belangrijke verbetering en verandering door middel van het vergelijken van de resultaten van een bedrijf met andere vergelijkbare bedrijven in de zelfde markt en dus veel meer dan het vergelijken van cijfers.

 

Best Practice

Een manier of methode om een bedrijfsfunctie uit te voeren die beter is dan de andere bekende methoden. Een les die in een deel van een bedrijf is geleerd en toegepast wordt in een ander deel, of van bedrijf op bedrijf kan worden toegepast.

 

Beta Risico

Het Beta risico is het risico om de nulhypothese te aanvaarden terwijl deze in feite ongeldig is. H0 wordt geaccepteerd terwijl Ha waar is.
Met andere woorden, er wordt geen verschil geconstateerd terwijl er in werkelijkheid wel een bestaat.

Beta risico is afhankelijk van de mate van het verschil tussen de steekproefgemiddelden en wordt onder controle gehouden door het vergroten van de steekproefomvang. In het algemeen wordt een beta risico van 10% aanvaardbaar geacht in de besluitvorming.

Aliassen: Beta Risk, Type II fout
Bias

Bias is een afwijking in de steekproef populatie veroorzaakt door de aanwezigheid van een bepaalde factor. Een test kan dergelijke factor bevatten waardoor de uitkomst niet overeenkomt met het werkelijke gedrag indien er geen test zou zijn.

 

Black Belt

Een Six Sigma Black Belt is een professional die een goed begrip heeft van de Six Sigma filosofie en de onderliggende principes. Daarnaast beschikt een Black Belt over kennis en ervaring van de verschillende methodieken en systemen van de Six Sigma gereedschapskist.

Een Black Belt is de leider van een verbeterteam en begrijpt hoe de dynamiek binnen een team werkt. Hij of zij moet de verschillende functies en verantwoordelijkheden binnen zijn team kunnen beleggen. Daarnaast heeft een Black Belt een goed begrip van het DMAIC-model en heeft daar ook minimaal twee projecten succesvol mee afgerond. Uiteraard heeft een Black Belt een goed begrip van de Lean-principes en is in staat de Value-Added en Non-Value-Added elementen in een proces te identificeren. Tot slot stuurt een Black Belt meerdere Green Belts aan en wordt ondersteund en aangestuurd door een Master Black Belt.

Blue Ocean Strategie

Blue Ocean Strategie (BOS) betekend in het kort dat je in een gebied (Oceaan) gaat vissen waar nog geen andere vissers aan het vissen zijn. BOS is het gelijktijdig uitoefenen van differentiatie en lage kosten.

Het doel van BOS is niet het voeren van concurrentie met de bestaande industrie, maar om nieuwe marktruimte te veroveren of een blauwe oceaan te creëren, waardoor de concurrentie irrelevant wordt. De meeste bedrijven voeren een Red Ocean Strategie, waarin er zoveel concurrentie en strijd is, dat de oceaan rood kleurt. Red vs Blue

Red Ocean Strategie

 • Strijd in de bestaande markt de ruimte
 • Klop de concurrentie
 • Exploiteer zoveel mogelijk bestaande vraag
 • Maak de waarde-kosten trade-off
 • Aanpassing van het hele systeem van een activiteiten van de onderneming met haar strategische keuze van differentiatie of lage kosten

Blue Ocean Strategie

 • Maak de ruimte niet-betwiste markt
 • Maak de concurrentie irrelevant
 • Maken en vastleggen nieuwe vraagStop de waarde-kosten trade-off
 • Aanpassing van het hele systeem van een activiteiten van de onderneming in de uitoefening van differentiatie en lage kosten

 

Box-Cox

Door middel van de Box-Cox methode kunnen gegevens worden omgezet naar een normale verdeling. Hiermee kan vervolgens de procesprestatie worden gemeten.

 

Boxplot

Een Boxplot is een van de basis diagrammen waarmee centraliteit, spreiding en verdeling van een set continue gegevens set wordt weergegeven. Het vat de gegevens set op vijf punten samen.

 1. De box (het vak) bevat de middelste 50% van de gegevens.
 2. De Mediaan is het punt waarvan 50% van de gegevens erboven ligt en 50 % eronder.
 3. Het 1e kwartiel is waar tot en met 25% van de gegevens onder valt.
 4. Het 3e kwartiel is waar tot 75% onder valt en 25% boven.
 5. De snorharen strekken zich maximaal 1,5 keer de lengte van de kwartielen uit.

Gegevens hierbuiten worden als uitschieters beschouwd.

Six Sigma
Menu