Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Capability

Het vermogen van een product, proces, persoon of organisatie om aantoonbaar de specifieke taken uit te voeren volgens de vastgestelde requirements en specificaties.
Letterlijk vertaald, bekwaamheid.

Capaciteit

De maximale hoeveelheid eenheden die kunnen worden voortgebracht in een bepaalde periode.

Wordt beperkt door het knelpunt van het proces – dat wil zeggen het vermogen van een productie-systeem hangt af van de langzaamste handeling.

Capaciteit = 1 / Cyclustijd

Cause & Effect diagram

Cause & Effect diagram = Oorzaak en gevolg diagram. Is een overzicht waar alle (mogelijke) oorzaken van een bepaalde gebeurtenis in worden weergegeven. Dit gebeurt door elke oorzaak in weer in aantal suboorzaken op te delen en zo verder, totdat grondoorzaken duidelijk zijn.

Champion

Een Champion is iemand van het senior management en rapporteert aan de directie van een onderneming. De Champion zorgt ervoor dat er op het hoogste niveau overzicht isover alle Six Sigma projecten en zorgt dat voldoende prioriteit wordt gegeven aan de diverse Six sigma projecten. De Champion is eindverantwoordelijk voor de snelle en succesvolle uitrol van Six Sigma binnen een organisatie.

Change agent

Een persoon die een veranderingsproject of bedrijfsbreed initiatief leidt door het definiëren, onderzoeken, plannen, opbouwen van ondersteuning binnen de organisatie en zorgvuldig selecteren van vrijwilligers om een een veranderingsteam te vormen. Change Agents moeten de overtuiging hebben om feiten weer te geven op basis van data, zelfs als de gevolgen als onaangenaam kunnen worden ervaren.

Chi Square tests

Chi-square tests zijn elke test die gebruikt worden om een statistische hypothese te testen waarin de bemonstering verdeling van de test statistiek is een chi-square verdeling wanneer de nulhypothese waar is

Closed Loop Feedback

Closed-loop feedback is in beginsel het creëren van een continue stroom van relevante informatie van het sales team dat elke gekwalificeerde lead tracked van begin tot eind. Om effectief lead generator ROI te tracken heb je een Closed-loop feedback -proces nodig. Het doel om duidelijkheid te krijg of de verkoop gedaan wordt of dat er een afwijzing is.

Aliassen: Closed Loop Feedback proces
Coaching Kata

De ‘Coaching Kata’ is een patroon om medewerkers, op elk niveau in de organisatie, de verbeter Kata te leren en er voor te zorgen dat het hun manier van handelen en denken motiveert. Kata wordt ook wel gezien als sleutel in het creëren van een Lean-cultuur waar verbetering dagelijks plaatsvindt, met coaching door managers en/of leidinggevenden. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden van projectmatig Lean verbeteringen doorvoeren, naar dagelijks continu verbeteren zonder een projectmatige aanpak.

Continu verbeteren

Het invoeren van nieuwe activiteiten en elimineren van de activiteiten die geen of weinig waarde toevoegen. Het doel is het verhogen van de effectiviteit door het verminderen van inefficiënties, frustraties in het proces en verspilling (herbewerken, tijd, materiaal etc). De Japanse term is Kaizen waarbij Kai staat voor verandering en Zen staat voor goed.

Aliassen: Continuous Improvement, CI
Continue Data

Continue data (gegevens) vormen informatie die kan worden gemeten op een continuüm of schaal. Continue gegevens kunnen bijna elke numerieke waarde hebben en kunnen in steeds fijnere eenheden worden onderverdeeld, afhankelijk van de precisie van het meetsysteem. In tegenstelling tot discrete gegevens zoals goed of slecht, aan of uit, enz., kunnen continue gegevens worden vastgelegd op veel verschillende punten (lengte, grootte, breedte, tijd, temperatuur, kosten, etc.).

Continue gegevens zijn gegevens die kunnen worden gemeten en opgesplitst in kleinere delen en nog betekenis hebben. Geld, temperatuur, tijd, volume (zoals volume van het water of lucht) en grootte zijn continue data.

Stel u meet de grootte van knikkers. Om binnen de specificaties te zijn, moet de knikker minimaal 25 mm zijn, maar mag niet groter zijn dan 27 mm. Als u meet en eenvoudigweg registreert of knikkers goed of slecht zijn (binnen/buiten spec), verzamelt u discrete data. Als u de afmeting van elke knikker registreert, (dwz 25,2 mm, 26.1mm, 27,5 mm, etc) dan verzamelt u continue data. Continue data bevatten meer informatie dan discrete data. Het zijn de gegevens die kunnen worden gemeten op een schaal en elke waarde op die schaal kunnen aannemen.

Control Chart

Een grafische tool voor het monitoren van veranderingen die zich voordoen binnen een proces, door onderscheid te maken tussen variatie die inherent is aan het proces (voorkomende oorzaak) en variatie die een wijziging van het proces (speciale oorzaak) oplevert. Deze verandering kan een enkele punt of een reeks van punten in de tijd zijn – elk is een signaal dat er iets anders is dan wat eerder werd waargenomen en gemeten.

Aliassen: Controle kaart
Controle

Een proces dat statistisch onder controle is, is een proces dat vrij is van toewijsbare / bijzondere oorzaken van variatie. Een dergelijke toestand is doorgaans zichtbaar op een controle kaart waarop geen niet-willekeurige variatie zichtbaar is.

Een activiteit waarbij de resultaten worden gemeten tegen vooraf gedefinieerde criteria of normen. In het geval van variantie worden er maatregelen genomen of verbeteracties gestart.

Controle limieten

Controle limieten begrenzen het gebied van drie standaard deviaties aan beide zijden van een middenlijn of gemiddelde van gegevens die op een controlekaart geplot zijn. Verwar de Controle limieten niet met de specificatie limieten. Controle limieten geven de verwachtte variatie van de gegevens weer.

Aliassen: Control Limits
Correlatie

Correlatie is een techniek voor het onderzoeken van de relatie tussen twee kwantitatieve, continue variabelen.

Correlatie is de mate of omvang van de relatie tussen twee variabelen. Als de waarde van een variabele toeneemt als de waarde van de andere wordt verhoogd, zijn ze positief gecorreleerd. Als de waarde van een variabele afneemt wanneer de waarde van andere variabele wordt verhoogd, zijn ze negatief gecorreleerd. Als een variabele niet van invloed is op de andere, worden ze beschouwd als niet gecorreleerd.

Correlatiecoëfficiënt (r)

De correlatie coëfficiënt kwantificeert de mate van lineaire samenhang tussen twee variabelen. Het wordt doorgaans aangeduid door r en zal een waarde tussen -1 en +1 hebben.

Six Sigma
Menu