Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Daily Scrum

Elke dag houdt het team een korte meeting van 15 minuten die Daily Scrum of Daily Standup wordt genoemd. Het doel van deze meeting is zorgen dat iedereen zo effectief mogelijk bezig is. Om de meeting kort en effectief te houden blijft iedereen staan en beantwoord de volgende 3 vragen:

Wat heb ik gedaan sinds de vorige meeting?
Wat ga ik doen tot de volgende meeting?
Welke issues heb ik en welke hulp heb ik daar bij nodig?

Dashboard

Een dashboard is een instrument dat wordt gebruikt voor het verzamelen en weergeven van informatie met betrekking tot de essentiële klanteisen en/of uw bedrijfsprestaties voor belangrijke klanten. Dashboards bieden een snel overzicht van proces en/of product prestaties. Ze zijn een hulpmiddel om onderbouwd bedrijfsprocessen te besturen. Het geeft (meestal grafisch) inzicht in resultaten/ procesprestaties.

Data en feiten

Lean Six Sigma gaat om aantoonbaar verbeteren, gebaseerd op data en feiten. Problemen en oplossingen worden meetbaar gemaakt.

Defect

Elk soort ongewenste resultaat is een defect.

Een fout waardoor er aan een van de criteria voor acceptatie van uw klanten niet is voldaan. Een defect apparaat kan een of meer defecten bevatten.

‘Een defect is een gebrek aan overeenstemming met eisen’ (Crosby, ‘Quality Is Free’), al dan niet of deze eisen zijn gedefinieerd of gespecificeerd.

Deming Cyclus

De Deming Cyclus, of PDCA-cyclus, is een model voor continue kwaliteitsverbetering bestaande uit een logische opeenvolging van vier herhalende stappen: Plan, Do, Check en Act (plannen, doen, controleren en acteren). De PDCA cyclus is ook bekend het Deming wiel van continue verbetering. De oorsprong ervan is terug te voeren op de statistiek deskundige Walter A. Shewart, in de jaren 1920. Introduceerde hij het concept van de PLAN, DO en SEE (plannen, doen en kijken). De Total Quality Management (TQM) goeroe en statisticus Edward W. Deming wijzigde de Shewart cyclus naar: PLAN, DO, CHECK en ACT.

Samen met de andere bekende Amerikaanse kwaliteit goeroe JM Juran, ging Deming na de tweede wereldoorlog naar Japan, als onderdeel van de bezettingstroepen van de geallieerden. Deming leerde veel van kwaliteit verbetermethodes van de Japanners, met inbegrip van het gebruik van statistieken en de Plan, Do, Check, Act cyclus.

De Deming cyclus, of de PDCA cyclus:
PLAN: plan vooruit voor verandering. Analyseer en voorspel de resultaten.
DO: Voer het plan uit, neem kleine stappen in gecontroleerde omstandigheden.
CHECK: controleer en bestudeer de resultaten.
ACT: Neem actie om te standaardiseren of het proces te verbeteren.

DFLSS

DFLSS = Design For LeanSix Sigma (Ontwerp voor Six Sigma). DFLSS wordt gebruikt als helemaal vanuit niets een proces of product op gebouwd wordt. DFLSS is niet zo gestructureerd als DMAIC en de meeste Six Sigma leveranciers passen hun eigen methodiek toe. De aanpak wordt vaak op de organisatie aangepast. Er wordt gesteld dat als men van Sigma 5 naar Sigma 6 wil gaan dat men dan DFLSS moet gebruiken, iets helemaal van niets opbouwen met de Six Sigma methodiek.

Design of Experiments

Het ontwerp van experimenten (DOE – Design of Experiments) is een gestructureerde, georganiseerde methode voor het bepalen van de relatie tussen de factoren die het proces beïnvloeden (X-en) op de uitkomst van het proces (Y).

Aliassen: DOE
DFMEA

DFMEA is een FMEA toegespitst op het te ontwerpen product of dienst. In een FMEA wordt onderzocht wat fout kan gaan (failure) en wat het effect er van is als dat gebeurt.

Er zijn 11 stappen om DFMEA te voltooien:

 1. Design Review – Gebruik het ontwerp tekeningen of documenten om alle componenten te identificeren en de relatie ervan met het product/dienst.
 2. Bepaal de mogelijke fouten in een brainstorm
 3. Stel een lijst op van mogelijke fouten
 4. Stel een lijst op van de effecten van de mogelijke fouten
 5. Bepaal de ernst van de effecten (1 tot 10) (Bedreiging voor het menselijk leven, ongevallen of is veiligheid in het geding, dan score 10)
 6. Bepaal de kans dat het gebeurt (1 tot 10)
 7. Bepaal de kans op detectie voor dat de fout optreedt (1 tot 10) (Eenvoudige detectie krijgt lage score – een moeilijk op te sporen fout krijgt een hogere score)
 8. Bereken het risico prioriteit nummer (RPN) op basis van de ernst, kans dat het gebeurt en de mate van detectie.
 9. Ontwikkel een actieplan om vitale RPNs te verminderen (boven een bepaalde limiet)
 10. Implementeer de geconstateerde verbeteringen
 11. Bereken RPN opnieuw,
DFSS

Design for Six Sigma (DFSS). DFSS heeft als doel de wensen van de klanten en business te bepalen, zodat deze kunnen worden vertaald in het ontwerp van een product of dienst. DFSS richt zich op (werk)proces ontwerp of ontwikkeling en niet op proces verbetering.

Dialoog

De kunst van het gezamenlijk denken

De dialoog is een gespreksvorm, waarin de bijdrage van ieder groepslid als onontbeerlijk beschouwd wordt voor de verdere ontwikkeling van de groep of de organisatie. In de dialoog staan wederzijds respect, luisteren en authentiek spreken centraal. Dit zijn de pijlers voor het gemeenschappelijke (collectieve) denken van de groep en de instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie.

Aliassen: dialogen
DMADV

DMADV staat voor Define, Measure, Analyze, Design en Verify (Definieer, Meet, Analyseer, Ontwerp en Verifieer). De aanpak voor Design voor Lean Six Sigma projecten, een op data gebaseerde kwaliteitsstrategie voor het ontwerp van producten en processen.

DMAIC

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve en Control)is het Six Sigma proces voor continue verbetering. Het is een systematische, gestructureerde en op feiten gebaseerde methodiek. Door middel van o.a. statistiek worden beslissingen op basis van feiten genomen i.p.v. op gevoel.

De vijf stappen staan voor:

 • Define: Definieer problemen in processen
 • Measure: Meet de performance
 • Analyze: Analyseer oorzaken van de problemen.
 • Improve: Verbeter processen door variaties en activiteiten die geen waarde toevoegen te verwijderen.
 • Control: Beheers processen, zodat problemen niet meer voorkomen
DoE

DoE = Design of Experiments (Ontwerp op basis van Experimentenen). DoE is een Six Sigma methode voor het sequentieel doen van meerdere experimenten met elk een kleine variatie om er achter te komen wat de oorzaak van een probleem is en welke combinatie van factoren tot de beste oplossing komt. Om tot goede resultaten te komen is een gestructureerde opzet van de experimenten noodzakelijk. Vroeger was hier nog veel statistische kennis voor nodig; tegenwoordig zijn er een flink aantal softwarepaketten zoals minitab die dit helpen oplossen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd is de tijd die nodig is om een proces of processtap te doorlopen.

Doorlooptijd verkorting

Het terugbrengen van de doorlooptijd. Hiermee kan klanttevredenheid worden verhoogd in combinatie met het verlagen van kosten (elimineren van verspilling). Six Sigma spreekt in dit verband ook van het elimineren van de verborgen fabriek. Dit zijn de processen en procedures die nodig zijn om problemen op te lossen.

Six Sigma
Menu