Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Kaizen

Kaizen. De sleutel van Japans’ succesvolle concurrentie. Kaizen is afgeleid van de twee Japanse woorden ‘Kai’ en ‘Zen’. Kai betekent ‘verandering’ en Zen betekent ‘goed’. Vrij vertaald betekent Kaizen: geleidelijk en zonder ophouden verbeteren, ‘kleinigheden’ beter doen en naar een steeds hogere standaard streven. “Kaizen,  zegt Masaaki Imai, “is de simpele waarheid achter het Japanse economische ‘wonder’. Het is de werkelijke reden van het Japanse meesterschap betreffende de technologie voor flexibele productiesystemen. Kaizen is het vermogen om fabricageprocessen snel aan te passen aan de veranderende eisen van klant en markt.”

Kanban

Kanban is Japans voor signaal. Het is een kernbegrip in Just in Time systemen. Het is een trigger om een aanvulcyclus te starten. ‘ Klaar voor de volgende input’. Wordt het goed toegepast, dan is een vloeiende stroom door het proces het gevolg met lage voorraden en lage onderhanden werk. Het is vraaggestuurde besturing

Kano

Het Kano-model is een theorie voor productontwikkeling en de klanttevredenheid ontwikkeld in de jaren 80 door professor Noriaki Kano, die de voorkeuren van klanten indeelt in vijf categorieën:

Deze categorieën zijn vertaald in het Engels ((delighters/exciters, satisfiers, dissatisfiers, must be, reverse enz.)

  • Aantrekkelijke kwaliteit(Eng. delighters/exciters): Deze eigenschappen geven voldoening als volledig bereikt, maar leiden niet tot ontevredenheid als ze niet vervuld worden. Dit zijn eigenschappen die normaal niet worden verwacht, bijvoorbeeld, een thermometer op een pakket van melk met de temperatuur van de melk. Aangezien dit soort kwaliteits attributen een onverwacht plezier voor klanten creeren, zijn ze vaak onuitgesproken.
  • Een-dimensionale kwaliteit(Eng. One-dimensionae): Deze eigenschappen resulteren in tevredenheid of ontevredenheid wanneer wel of niet voldaan. Dit zijn eigenschappen die zijn uitgesproken en dit zijn de eigenschappen waarop ondernemingen met elkaar concurreren. Een voorbeeld hiervan is een pak melk dat tien procent meer melk bevat voor dezelfde prijs, dit zal resulteren in een hogere klanttevredenheid, maar als melk slechts 6 procent bevat, dan voelt de klant zich misleid en zal het leiden tot klantontevredeheid.
  • Moet zijn kwaliteit(Eng. Must-be): Deze eigenschappen worden als vanzelfsprekend gezien,
Kappa

Kappa geeft de foutkans aan van beoordelaars in een meetproces. (zie ook Gage R&R). Als Kappa=1, dan zijn de meetuitkomsten perfect betrouwbaar. Bij Kappa=0 zijn de uitkomsten volstrekt willekeurig. Bij een kappa onder 0.7 moet het meetsysteem verbeterd worden. Boven 0.9 is zeer goed.

Kata

Kata betekent vrij vertaald, patroon of vorm. De letterlijke vertaling vanuit het Japans is ‘manier van dingen doen’.

De ‘Verbeter Kata’ is een herhaalde routine om uitdagende doelen te realiseren. Door stap voor stap een obstakel/probleem weg te werken en te leren van de obstakels/problemen die je tegenkomt bij het continue verbeteren.

De ‘Coaching Kata’ is een patroon om medewerkers, op elk niveau in de organisatie, de verbeter Kata te leren en er voor te zorgen dat het hun manier van handelen en denken motiveert.

Kata wordt ook wel gezien als sleutel in het creëren van een Lean-cultuur waar verbetering dagelijks plaatsvindt, met coaching door managers en/of leidinggevenden. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden van projectmatig Lean verbeteringen doorvoeren, naar dagelijks continu verbeteren zonder een projectmatige aanpak.

Klantwaarde

Datgene waarvoor de klant bereid is te betalen.

  • Wat wil de klant
  • Hoe wil de klant het
  • Wanneer wil de klant het
  • Contact met de klant
  • Leverbetrouwbaarheid
  • Kwaliteit
KPI

KPI = Key Performance Indicators = Voornaamste Prestatie Indicatoren KPI zijn een beperkt aantal indicatoren die aangeven hoe goed een bedrijf het doet in het algemeen en specifiek in het behalen van zijn doelen. Voorbeelden van de cijfers zijn effectiviteit van het bedrijf, omzet, marktaandeel, levertijden etc.

Kwaliteitsverbetering

Zorgen dat beter wordt voldaan aan datgene waar de klant voor wil betalen.

Six Sigma
Menu