Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
RACI

Het RACI-model is een matrix die gebruikt wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of reguliere werkzaamheden betrokken zijn weer te geven.

RACI is een acroniem voor:

Responsible
Degene die het werk doet/doen. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is.

Accountable
Degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen, veto-recht hebben.

Consulting Iemand die vooraf geraadpleegd wordt. Is twee-richting communicatie. Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties geraadpleegd.

Informed
Iemand die achteraf geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is één-richting communicatie.

Range

De range is een maat voor de spreiding, en was voor de tijd van de computer erg populair op de werkvloer bij SPC activiteiten vanwege de eenvoud ervan. Ook operators met geringe opleiding kun je de range laten berekenen en dus laten monitoren. De range is het verschil tussen de maximale en de minimale uitkomst. Range = maximum – minimum

Reduceren van Kosten

De Lean Six Sigma methode combineert twee denkwijzen om kosten te reduceren. Enerzijds wordt verspilling tegen gegaan (datgeen dat geen waarde toevoegt voor de klant, bijvoorbeeld wachttijden, voorraden, dubbel werk), anderzijds worden defecten voorkomen. Minder fouten leiden tot minder afval of herstelkosten.

Aliassen: Kostenreductie
Regelkaart

Regelkaart = Control chart (Eng.)

De regelkaart is ontwikkeld door Walter E. Shewhart in de jaren ’20 van de vorige eeuw. De regelkaart is het hart van Statistische Kwaliteitsbeheersing (SPC). De bekendste regelkaart draagt niet voor niets de naam Shewhartkaart (Shewhart (control) chart). Met een regelkaart kun je als operator of manager inschatten of een situatie significant afwijkt van de normale situatie. Denk bijvoorbeeld aan maandelijkse omzetten van account managers. Dat fluctueert. Soms is het wat meer, soma wat minder dan gemiddeld. Wanneer presteert hij/zij nu onder of boven de maat? Wanneer moet je dus ingrijpen? Na elke afname? Niet volgens een regelkaart. Dat voegt statistisch gezien niets toe, ingrijpen kost wel tijd en nodeloos ingrijpen kan zelfs het moraal frustreren.

De toegevoegde waarde van Statistical Thinking kun je met een regelkaart uitstekend aantonen.

regressieanalyse

Regressieanalyse is een statistische techniek die al meer dan honderd jaar oud is. Bij de meest simpele vorm wordt de correlatie tussen twee continue variabele geschat. Echter veel complexere varianten zijn in de literatuur terug te vinden.

Wordt binnen Lean Six Sigma wel gebruikt om te testen of bijvoorbeeld de omzet van een project invloed heeft op bijvoorbeeld de doorlooptijd van een project.

Aliassen: Regressie
Residu-analyse

Residu-analyse is het analyseren van verschillen in modelwaarden en geobserveerde waarden. Dit verschil wordt in de statistiek residu (geleend van de chemie) genoemd, vandaar de naam.

Met een residu-analyse kun je de kwaliteit van een (statistisch) model beoordelen. Bijvoorbeeld het analyseren van residuen na het uitvoeren van ANOVA. Vergelijk dan de gemiddelden met de gemeten waarden, en kijk of er bijvoorbeeld uitschieters (relatief grote residuen) in de residuen aanwezig zijn of niet. Idealiter zijn alle residuen onderling onafhankelijk, en zijn ze (bij benadering) normaal verdeeld.

Response Surface Methodology

Response Surface Methodology (RSM) wordt in de statistiek gebruikt om het verband onderzoeken tussen verschillende onafhankelijke variabelen en een of meer onafhankelijke variabelen. De methode werd geïntroduceerd door GEP Box en KB Wilson in 1951. Het belangrijkste idee van RSM is een opeenvolging van ontworpen experimenten gebruiken om een optimale respons te verkrijgen.

De onafhankelijke variabele is meestal de variabele waarvan de waarde wordt gemanipuleerd of veranderd en de afhankelijke variabele is het waargenomen resultaat van de onafhankelijke variabele die wordt gemanipuleerd.

Aliassen: RSM
Return on Investment

Return on Investment (ROI) geeft de mate weer waarin een bepaalde investering wordt terugverdiend.
De formule van ROI van een project is: Project ROI = (Financiële winst of verlies – Project kosten / Project kosten) X 100

Aliassen: ROI
(R)UP

Rational Unified Process of RUP is een iteratief softwareontwikkelingsproces. Dit proces is een uitgebreide verfijning van het generieke Unified Process (UP) en is ontwikkeld door Rational Software Corporation dat nu een divisie is van IBM. RUP is gebaseerd op een aantal principes en best practices, zoals:

Ontwikkel software incrementeel/iteratief.
Management van software requirements.
Maak gebruik van op componenten gebaseerde architectuur.
Maak prototypes.
Test het systeem.
Maak gebruik van versiebeheer tijdens de softwareontwikkeling.

Six Sigma
Menu