Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Scaled Agile Framework

Het Scaled Agile Framework is een framework dat er op gestructureerde wijze voor zorgt dat een totaalproduct door meerdere (Scrum) teams tegelijkertijd wordt opgeleverd. De sprint van max. vier weken geldt voor elk team, maar wanneer een team klaar is, kan het (deel)product opgezout worden, waarna het in een release (ongeveer tien tot twaalf weken) wordt opgeleverd. De kracht van dit framework is dat het strategisch doel, de maand releases en de week sprints strak met elkaar verbonden zijn. Veel hulpmiddelen om dit framework te verbeteren en te coachen komen uit de Lean-wereld.

Scrum

Scrum is een flexibele manier om producten te maken. De benaming Scrum is afkomstig uit de rugbysport, waarbij een team gezamenlijk een doel weet te bereiken. Scrum werkt met multidisciplinaire teams die in korte sprints werkende producten opleveren. Scrum wordt veel gebruikt bij softwareontwikkeling, maar is goed toepasbaar is elke productieomgeving, voornamelijk wanneer tijdens de productie de eisen van de klant veranderen.

De officiële definitie van Scrum luidt:
Scrum (n): Een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen adresseren en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten van de hoogst mogelijk waarde leveren. Scrum is:
* Lichtgewicht
* Simpel om te begrijpen
* Extreem moeilijk om te leren beheersen

Scrum is een procesraamwerk dat sinds de jaren 1990 gebruikt wordt om complexe productontwikkeling te managen. Scrum is geen proces of techniek voor het bouwen van producten; het is een raamwerk waar binnen je de verschillende processen en technieken kunt inzetten. Scrum maakt de effectiviteit van jouw productmanagement en ontwikkeltechnieken inzichtelijk zodat je kunt verbeteren.

Scrum Master

De Scrum Master is de coach van het Scrumteam en helpt zijn Scrumteam met het optimaal toepassen van de Scrum regels. Doel is dat het team zelfstandig zonder hulp van de Scrum Master kan functioneren. De Scrum Master faciliteert het team waar nodig en beschermt het Scrumteam bij verstoringen.

Scrum methode

Zie: ‘Scrum’.

Scrum Team

Een Scrumteam is een team van medewerkers dat in sprints samenwerkt aan het opleveren van kleine stukken werkende producten. Het team is multidisciplinair en streeft naar zo min mogelijk experts in de groep. Iedereen moet elkaar kunnen vervangen. In het begin zal dit bij een teamvorming niet haalbaar zijn, maar des te langer een team bij elkaar is hoe beter het op elkaar ingespeeld raakt. Het team wordt hierdoor meer generalist en zoekt waar nodig meer expertise (wordt ook T-Shaped model genoemd).

Scrum Board

Het Scrum Board is een (fysiek) bord waarop alle Sprint Backlog Items worden ophangen, meestal in de vorm van Post-Its. De taken op het bord zijn verdeeld over drie kolommen: To Do, In Progress en Done. Samen met de Burndown Chart geeft dit bord in één oogopslag inzicht in de huidige status van de lopende Sprint. Het Scrum Board is voor het Scrumteam de centrale plaats om het resterende werk en de aanpak af te stemmen. Tevens is het de ontmoetingsplaats voor de dagelijkse Scrum Meeting.

Scrummen

Scrummen is met elkaar als een team een project opdelen in kleine stukken (sprints) en het resultaat in minder dan vier weken opleveren. Scrummen is net als de sport rugby: je kunt niet zonder elkaar het doel bereiken.

Shared Service Center

Een Shared Service Center (SSC) houdt in dat alle processen binnen een organisatie die op ongeveer dezelfde manier worden uitgevoerd, zijn samengevoegd in één organisatie.
Wij spreken over een SSC als binnen een organisatie alle processen die op een ongeveer vergelijkbare wijze worden of kunnen worden uitgevoerd, zijn samengevoegd in een nieuwe, semi-autonome, resultaatverantwoordelijke eenheid die op basis van afspraken (SLAs) haar diensten aan andere eenheden levert.
Het doel van een SSC is de servicekwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen.

Aliassen: SSC
Sipoc

SIPOC staat voor suppliers, inputs, process, output en customers (leveranciers, input, proces, output, klant).

De leverancier levert de input voor een proces(stap) en de output gaat naar de klant. De output moet voldoen aan de klanteisen of deze overtreffen.

De leverancier/klant relatie kan ook binnen een organisatie bestaan.

Het SIPOC denken helpt te voorkomen dat er delen van processen worden vergeten als deze in kaart worden gebracht.

Six Sigma

Six Sigma is oorspronkelijk door Motorola in 1986 in de VS ontwikkeld. Six Sigma kreeg grote bekendheid toen het grootschalig door Jack Welch bij General Electric is toegepast en daar miljarden aan besparingen heeft opgeleverd over een periode van enkele jaren. Andere grote bedrijven zoals Xerox, Siemens, Microsoft en vele anderen zagen toen de kracht van Six Sigma en hebben het succesvol toegepast door het als een managementstrategie in te zetten.

Six Sigma is een data-gedreven probleem-oplossingsmethodiek, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen. Dit gebeurt door oorzaken van fouten (defecten) op te sporen en te elimineren en daarmee variatie in de output processen te reduceren. Six Sigma bestaat uit een verzameling van kwaliteitsmanagementmethodes, waaronder krachtige statistische methodes. Daarnaast is er binnen de organisatie een duidelijke infrastructuur van experts in deze methodes. Deze experts hebben afhankelijk van ervaringsniveau en rol titels als Master Black Belt, Black Belt en Green Belt. Elk Six Sigma project binnen een organisatie volgt een vooraf gedefinieerde volgorde van stappen (DMAIC) en heeft kwantificeerbare financiële doelstellingen.

Sigma is de Griekse letter die statistici gebruiken om de standaarddeviatie aan te duiden. In een bedrijfsproces staat een Six Sigma niveau voor een erg klein foutpercentage: 0,00034%.

Spaghetti Diagram

Een spaghetti-diagram is een uitgetekende plattegrond van de werkvloer, die wordt gebruikt in lean manufacturing om processen te visualiseren. Het wordt gebruikt om de werkelijke fysieke stroom en afstanden, die betrokken zijn in een werkproces, in detail in kaart te brengen. Processen die niet zijn gestroomlijnd nemen vaak een inefficiënte route door het werkgebied. Als je deze routes visualiseert, dan lijkt het op een massa van gekookte spaghetti. Voor het maken van een spaghetti-diagram dient u eerst een plattegrond van de werkplek uit te tekenen. De volgende stap is om een lijn te tekenen vanaf het beginpunt van het proces tot het proces het werkgebied verlaat. Markeer hierbij de gebieden waar het proces inefficiënt is, dan zie je meteen waar er verbeteringen moeten worden aangebracht.

Spin Diagram

Een spin diagram bestaat uit een takkenstructuur, waarbij elke je concept, idee of vraag verder uitspint. Het helpt je met het orderenen van je gedachte. Een mindmap is een voorbeeld van een spin diagram.

Spoc

SPOC (Single Point Of Contact) is één aanspreekpunt voor klanten over een service, activiteit of programma voor de wijze van communicatie met, persoon (s) en organisaties (s) geassocieerd met de bron. Een SPOC kan een persoon of een afdeling die als coördinator of verzamelpunt van informatie over een service, activiteit of programma zijn.

Aliassen: Single Point Of Contact
Sprint

Een time-box van een maand of minder, waarin een werkend software increment wordt opgeleverd, dat voldoet aan de definitie van ‘done’. Elke sprint is dezelfde lengte gedurende de gehele ontwikkeltijd. Sprints volgen elkaar direct op.

Sprint Review

Een Sprint Review wordt gehouden aan het einde van de Sprint om het increment te inspecteren en indien nodig de Product Backlog aan te passen. Gedurende de Sprint Review bekijken het Scrum Team en de belanghebbenden samen wat er bereikt is gedurende de Sprint. Op basis hiervan en op basis van veranderingen in de Product Backlog, werken de aanwezigen samen aan de volgende stappen die genomen kunnen worden om waarde te optimaliseren. Dit is een informele bijeenkomst, geen status meeting, en de presentatie van het increment heeft als doel feedback te verzamelen en samenwerking te bevorderen.

Six Sigma
Menu