Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Takt

Takt of takttijd, is afgeleid van het Duitse woord Taktzeit wat zich vertaalt naar doorlooptijd, zet de maat voor productie lijnen. Bijvoorbeeld, in de automobielindustrie, zijn auto’s gemonteerd op een lijn, en worden verplaatst naar het volgende station na een bepaalde tijd – de takttijd. De tijd die nodig is om te werken aan elk station te voltooien moet minder dan de takttijd zijn om het product te worden voltooid binnen de toegewezen tijd. Takttijd concept is gericht op dat het tempo van de productie is afgestemd met de vraag van de klant.

Aliassen: Takttijd, Takt tijd
Tijdreeksanalyse

In de literatuur wordt vaak gesproken over time series analysis. In bijvoorbeeld de industrie als biologie veel gebruikt om trends in de tijd of seizoenseffecten te identificeren.

Box & Jenkins hebben deze statistische analyse gepopulariseerd, zie eventueel Box & Jenkins, 1970 of 1976.

Tim Wood

TIM WOOD(S) is een ezelsbruggetje om de 7 vormen van Waste eenvoudig te onthouden.

  • Transport: onnodige verplaatsing van iets, zoals een aanvraag voor een vacature die voor goedkeuring langs meerdere verschillende functionarissen moet.
  • Inventory: voorraad, (werk wat niet af is), zoals ongelezen e-mails of klantcases in behandeling, of een “pool” met ongebruikte leaseauto’s.
  • Motion: overbodige beweging, zoals informatie opzoeken of navragen. Bijv. overleggen met je collega hoe ook al weer om te gaan met een bepaalde situatie, omdat dit nergens is vastgelegd.
  • Waiting: vertraging/ wachten, bijvoorbeeld een medewerker die wacht aan de telefoon, of het wachten op verklaring van goed gedrag bij indiensttreding van een medewerker.
  • Overproduction: meer aanbieden dan nodig, bijvoorbeeld overcapaciteit vanwege pieken in het werkaanbod, of alvast “voorwerk” gaan doen terwijl een aanvraag nog niet compleet is.
  • Overprocessing: meer doen dan wat de cliënt wil of dingen dubbel doen, zoals zaken buiten de afgesproken standaard dienstverlening oppakken, of dossiers zowel fysiek en electronisch opslaan.
  • Defects: fouten, zoals gegevens/mutaties die incorrect of onvolledig worden aangeleverd waardoor het verwerken niet in één keer kan plaatsvinden (zorgt voor herbewerking).
Time trap

Een time trap is een onderdeel of stap in een proces dat vertraging aan een proces toevoegt. Deze kunnen ontstaan door het invoeren van te grote batches (meer dan minimaal benodigde), kwaliteitsproblemen of wachttijden en onderbrekingen in een proces.

Timeboxing

Timeboxing is de techniek om zowel een tijdige oplevering te realiseren als een voortschrijdend inzicht te kunnen implementeren.
Bij timeboxing wordt de gehele projectperiode opgedeeld in meerdere korte perioden: de zogenaamde timeboxes of iteraties. Een timebox is kort. Een timebox wordt beschouwd als een miniproject, waarbij aan het eind een deel van het product wordt opgeleverd.
Aan het einde van een timebox wordt geëvalueerd of het juiste product nog op de juiste manier geproduceerd wordt. Hierdoor is een zeer goede besturing van het project mogelijk.

Toc

TOC staat voor Theory Of Constraints. Is een managementmethode ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Het leidende principe bij TOC is dat ieder proces knelpunten kent waardoor de capaciteit van een proces beperkt wordt. Door juist te concentreren op deze knelpunten en deze vaak met beperkte middelen te verhelpen kunnen al aanzienlijke resultaten bereikt worden. Anders dan Lean waar het hele proces in zijn geheel bekeken wordt, concentreert TOC zich steeds op een deel van het proces.

Tools

De gereedschappen of instrumenten uit de Lean Six Sigma toolkit. In elke fase van DMAIC zijn effectieve en efficiënte gereedschappen beschikbaar om tot een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat te komen.

Toyota Kata

Toyota Kata is een boek geschreven door Mike Rother.

Toyota Kata beschrijft twee routines die je kunt oefenen om teams op één lijn te krijgen en ze nog beter te maken in het bereiken van doelen en uitdagingen: de Verbeter Kata en de Coaching Kata.

Tps

Het Toyota Production System (TPS) is een geïntegreerde sociaal-technisch systeem, ontwikkeld door Toyota, dat haar management filosofie en praktijk omvat. De TPS organiseert de productie en logistiek voor de autofabrikant, met inbegrip van de interactie met leveranciers en klanten. Het systeem is een belangrijke voorloper van de meer generieke “Lean manufacturing.” Taichi Ohno, Shigeo Shingo en Eiji Toyoda ontwikkelde het systeem tussen 1948 en 1975. Oorspronkelijk genaamd “Just In Time productie,” Het bouwt voort op de aanpak die door de oprichter van Toyota, Sakichi Toyoda, zijn zoon Kiichiro Toyoda, en de ingenieur Taichi Ohno. De oprichters van Toyota leunde zwaar op het werk van W. Edwards Deming en de werken van Henry Ford. De beginselen die ten grondslag liggen aan de TPS zijn belichaamd in de Toyota Way.

Aliassen: Toyota Production System,
Six Sigma
Menu