Lean bij Werkse!

In 2012 is er binnen Werkse! gestart met Lean werken op één afdeling. De positieve resultaten vormden de aanleiding om de gehele organisatie om te vormen naar een Lean organisatie. UPD is als partner betrokken geweest bij de implementatie van Lean binnen Werkse!. In deze reeks artikelen leest u over de ervaringen en resultaten van Lean werken bij Werkse!

Deel 2: Lean geeft inzicht

Lean maakt helder hoe de doorstroom van kandidaat-werknemers binnen het team Participatie verloopt. Mieke Neijzen, teamleider Participatie, vertelt waarom ze het zo zinvol vindt om Lean te werken.

Lean geeft inziicht

“Team Participatie heeft het volgende jaardoel: 200 kandidaat-werknemers naar team Werk te begeleiden. Een pittige doelstelling, die erom vraagt te onderzoeken hoe de consulenten hun werk inrichten. De consulent van nu is niet meer de consulent van vroeger: er is minder tijd en ruimte om zelf zorg en aandacht aan de kandidaat-werknemer te besteden. Optimaal gebruik van de re-integratiebedrijven is dan ook noodzakelijk om het jaardoel te kunnen realiseren. De consulent krijgt meer en meer een regierol en er wordt ook meer beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de kandidaat-werknemer zelf.”

“Consulenten overleggen over hun werkwijze en leren van elkaar. De weekstart is een goed hulpmiddel om de focus te richten op de primaire doelstelling: doorstroom naar team Werk. We kijken naar teamprestaties, welke verklaringen er zijn voor het niet behalen van onze doelen en naar welke verbeteracties we kunnen uitvoeren om die doelen wél te halen.”

“Bij team Participatie komen kandidaat-werknemers met een complexe problematiek en het vraagt een investering om hen weer op de rails te krijgen. Afhankelijk van de weg die een kandidaat-werknemer aflegt, pakken we dat zelf op of zoeken we de samenwerking met andere organisaties in de stad.”

“Kandidaat-werknemers die bijvoorbeeld via Stunt, Firma van Buiten, Doel, Hout van jou en Hoeve Biesland door kunnen stromen naar een reguliere baan, blijven bij ons in het traject. Mensen die vanwege hun leeftijd of andere factoren nog niet aan betaald werk kunnen komen, kunnen terecht bij andere instanties, zoals ‘Delft voor elkaar’. Wel verwachten we dat elke kandidaat-werknemer een tegenprestatie levert. Dit kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of dagbesteding zijn.”

Steeds meer Lean

“Een goede indicatie en overdracht maakt dat onze consulenten geen werk meer doen dat door andere instanties of organisaties beter gedaan kan worden. Zo zijn we bezig ons werk steeds meer Lean te maken. We leren met elkaar heel veel van deze werkwijze. De noodzaak om het werk anders–lees: slimmer–te organiseren, is overduidelijk en we werken met elkaar om dit te realiseren.”


Over dit artikel

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Werkse! Magazine.